Peak harvest season for marigolds arrives in Shache county, NW China’s Xinjiang

1/4
(Photo/Shi Jiaming)

Peak harvest season for marigolds arrives in Shache county, NW China’s Xinjiang

2/4
Farmers harvest marigold flowers in Shache county, northwest China’s Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Photo/Shi Jiaming)

Peak harvest season for marigolds arrives in Shache county, NW China’s Xinjiang

3/4
A farmer harvests marigold flowers in Shache county, northwest China’s Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Photo/Shi Jiaming)

Peak harvest season for marigolds arrives in Shache county, NW China’s Xinjiang

4/4
Farmers harvest marigold flowers in Shache county, northwest China’s Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Photo/Shi Jiaming)