Xinjiang's Bayingolin develops comprehensive tourism sector

1/4
[Photo by Nian Lei of Bohu Media Convergence Center]

Xinjiang's Bayingolin develops comprehensive tourism sector

2/4
[Photo by Nian Lei of Bohu Media Convergence Center]

Xinjiang's Bayingolin develops comprehensive tourism sector

3/4
[Photo by Nian Lei of Bohu Media Convergence Center]

Xinjiang's Bayingolin develops comprehensive tourism sector

4/4
[Photo by Nian Lei of Bohu Media Convergence Center]